اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

اطلاع رسانی به واردکنندگان نهاده های آبزیان؛ متن تعهدنامه جدید برای هرگونه ثبت سفارش

اطلاع رسانی به واردکنندگان نهاده های آبزیان؛ متن تعهدنامه جدید برای هرگونه ثبت سفارش

به اطلاع اعضای محترم اتحادیه که واردکننده نهاده های مورد نیاز بخش شیلات می باشند می رساند که حسب اعلام معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره 296026 مورخ 21/12/1402 کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تامین ارزی ](اعم از ترجیحی/تهاتری/نیمایی/اشخاص (از محل سپرده یا صادرات) و …)[ می بایست ضمن رعایت مفاد تعهدنامه پیوست، نسبت به ثبت محضری و بارگذاری آن برای پرونده های مربوطه در سامانه جامع تجارت اقدام نماید. در نامه مذکور تاکید شده است که در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسئولیت کلیه عواقب آن متوجه واردکننده خواهد بود.

دبیرخانه اتحادیه