اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

افزایش 19 درصدی ارزش صادرات میگوی اکوادوربه بازار آمریکا در آوریل 2024

افزایش 19 درصدی ارزش صادرات میگوی اکوادوربه بازار آمریکا در آوریل 2024

صادرات میگو از اکوادور در آوریل 2024 با افزایش سالانه 19 درصدی مقدار و 4 درصدی از نظر ارزش و میانگین قیمت 4.82 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم به 111.715 تن به ارزش 539 میلیون دلار آمریکا رسید که 12.5 درصد نسبت به آوریل 2023 که به میانگین قیمت 5.51 دلار آمریکا در هر کیلوگرم رسیده بود کاهش نشان می دهد.

صادرات اکوادور در چهار ماهه اول سال 2024 به 384.225 تن به ارزش 1.884 میلیون دلار رسید که با کاهش سالانه 1 درصدی در مقدار و 12 درصدی در ارزش و میانگین قیمت 4.90 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم، 10.6 درصد نسبت به دوره مشابه در سال 2023 کاهش داشته است.

مقصدهای اصلی صادرات

چین

چین مقصد اصلی میگوی اکوادوری با سهم 56 درصدی در آوریل 2024 است. در این ماه 62.288 تن  میگو به ارزش 277.8 میلیون دلار آمریکا به چین صادر شد که با کاهش سالانه 6.3 درصدی مقدار و 10.2 درصدی از نظر ارزش همراه بود. میانگین قیمت به ازای هرکیلو 4.46 دلار آمریکا بود. قیمت متوسط میگوی اکوادوری صادر شده به چین درآوریل 2024  15.5 درصد کمتر از قیمت 5.28 دلاری آوریل 2023 بود.

صادرات اکوادور به چین در چهار ماهه اول سال 2024 مجموعا 201.190 تن به ارزش 900.8 میلیون دلار آمریکا بود که کاهش سالانه 19 درصدی از نظر مقدار و 31 درصدی از نظر ارزش را نشان می دهد.میانگین قیمت چهارماهه 4.48 دلار آمریکا بوده است. در حالی که سال گذشته چین 63.7% سهم صادرات اکوادور را داشت در چهارماهه ابتدایی سال جاری با کاهش 18 درصدی بازار نسبت به مدت مشابه سال 2023 به سهم 52.4 درصدی رسید.

ایالات متحده آمریکا

در آوریل 2024 اکوادور 18.397 تن به ارزش 106.8 میلیون دلار میگو به آمریکا صادر کرد که افزایش سالانه 28 درصدی در مقدار و 19.3 درصدی در ارزش و با میانگین قیمت 5.80 دلار به ازای هر کیلوگرم و سهم بازار 16.5 % بازار آمریکا را نشان می دهد.

صادرات اکوادور به ایالات متحده در چهار ماهه اول سال 2024 به 80.339 تن به ارزش 474.6 میلیون دلار آمریکا با افزایش سالانه 33 درصدی در مقدار و 26 درصدی از نظر ارزشی با میانگین قیمت 5.90 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم رسید. سهم بازار 21 درصد شده که با 35 درصد افزایش سالانه همراه است.

اتحادیه اروپا

در آوریل 2024 اکوادور 21.545 تن به ارزش 104.8 میلیون دلارصادر کرد. این یعنی افزایش سالانه 39.6 درصد در مقدار و 19.6 درصد از نظر ارزش؛ میانگین قیمت فروش هر کیلومیگوی اکوادور به اتحادیه اروپا 4.86 دلار بود و سهم بازار نیز 19.3 % بود.

صادرات اکوادور به اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست سال 2024 به 72.839 تن به ارزش 354.3 میلیون دلار آمریکا با افزایش سالانه 25.6 درصدی در مقدار و 10.3 درصدی از نظر ارزشی با میانگین قیمت 4.86 دلار آمریکا رسید. سهم بازاراروپا نیز با افزایش سالانه 27.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 19% رسید.