اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهاردیبهشت ۱۳۹۷

بازدید دبیر کل اتحادیه از مرکز تولید میگوی عاری از بیماری در بوشهر
جایگاه ممتاز اتحادیه در رتبه بندی تشکل های اتاق ایران