اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

کاهش واردات میگوی چین در پنج ماهه نخست سال 2024

کاهش واردات میگوی چین در پنج ماهه نخست سال 2024

واردات میگوی چین در پنج ماهه اول سال 2024 از نظر مقدار 12 درصد و از نظر ارزشی 23 درصد کاهش یافته است.

چین در پنج ماهه اول سال 2024 در مجموع 399.464 تن میگو به ارزش 1.990 میلیارد دلار با میانگین قیمت 4.98 دلار به ازای هر کیلوگرم وارد کرده است. این یعنی کاهش سالانه 11.6 درصدی از نظر مقدار و 23.4 درصدی از نظر ارزش و نیز کاهش 13.4 درصدی قیمت ها در مقایسه با قیمت 5.75 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم در مدت مشابه در سال 2023.

اکوادور 🇪🇨

چین اولین مقصد میگوی اکوادوری است که با سهم بازار 60.5 درصدی در پنج ماهه اول سال 2024، 267.995 تن میگو به چین صادر کرده که ارزش آن 1.205 میلیارد دلار آمریکاست. این میزان با کاهش 11.3 درصدی مقدار و 25.2 درصدی ارزش همراه بوده است. میانگین قیمت نیز 4.50 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم بوده که نسبت به قیمت 5.33 دلار آمریکا در مدت مشابه در سال 2023 افت قیمتی 15.6 درصدی را نشان می دهد.

هند

در پنج ماهه اول سال 2024 هند با افزایش سالانه 15.6 درصدی در مقدار و 3 درصدی از نظر ارزش جمعا 54.897 تن میگو به ارزش 278 میلیون دلاربا میانگین قیمت 5.06 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم و سهم 14 درصدی به چین صادر کرد.

تایلند

تایلند در پنج ماهه اول سال 2024، 11.667 تن میگو به چین صادر کرده است. ارزش صادرات با کاهش یک درصدی به 124 میلیون دلار رسید . کاهش در ارزش نیز 11.6 درصد بود ومیانگین قیمت هم 10.63 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم بود.سهم تایلنداز کل واردات چین 6.2 درصد بود.

آرژانتین

آرژانتین در پنج ماهه اول سال 2024، 8.111 تن میگو را به ارزش 65 میلیون دلار به چین صادر کرد که با کاهش سالانه 45.5 درصدی در مقدار و 45.6 درصدی درارزش همراه بود .میانگین قیمت نیز به 8.01 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم رسید و سهم این کشور در بازار چین 3.2 درصد بود.

کانادا

کانادا در پنج ماهه اول سال 2024، 12.599 تن میگو به ارزش 62 میلیون دلاربه چین صادر کرد که با کاهش سالانه 21.3 درصدی از نظر مقدار و 20.3 درصدی از نظر ارزش همراه بود.میانگین قیمت 4.92 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم و سهم کانادا در بازار چین 3.1 درصد است.

گرینلند

گرینلند در پنج ماهه اول سال 2024، 8.477 تن میگو به ارزش 53 میلیون دلار به چین صادر کرد که با افزایش 13.6 درصدی مقدار و 20 درصدی از نظر ارزش همراه بود و میانگین قیمت هم 6.25 دلار به ازای هر کیلوگرم و سهم آن 2.7 درصد در بازار چین است.

ویتنام

صادرات ویتنام به چین در پنج ماهه اول سال 2024، 6.897 تن میگو به ارزش 34 میلیون دلار بود که با کاهش سالانه 18.5 درصد مقداری و 20.6 درصد ارزشی همراه بود.میانگین قیمت میگوی ویتنام 4.93 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم و سهم این کشور در بازار چین  1.7 درصد بود.

عربستان سعودی

در پنج ماهه نخست سال 2024 عربستان سعودی 7.426 تن میگو به چین به ارزش 32 میلیون دلارصادر کرد که از نظر مقدار افزایشی 1.6 درصدی مقدار و از نظر ارزش کاهش 8.8 درصدی داشت. میانگین قیمت فروش میگوی عربستان 4.3 دلار آمریکا به ازای هر کیلوگرم و سهم این کشور 1.6 درصد از بازار چین است.

منبع: گمرک چین