اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

ماهتیر ۱۳۹۶

سخن هفته تیر 96 شماره2
انجام نمونه برداری از محصولات تجاری آبزیان
برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سالیانه اتحادیه صادرکنندگان آبزیان
تحلیل آماری مقاصد صادراتی میگوی پرورشی ایران – رکود شکنی صادرات میگو