اعتماد 24 ساعته Businext سرویس دهنده!

درباره کمیته ماهی در قفس

صورتجلسه سی و یکمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
صورتجلسه سی‌اٌمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
صورتجلسه بیست و نهمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
بیست و هشتمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه با حضور آقایان دکتر ابراهیمی مدیر شهرک های مولد و دانش بنیان شیلاتی و گلخانه ای معاونت علمی فناوری ریاست جمهور و دکتر پسندیده مدیر توسعه زنجیره شیلاتی بنیاد برکت و مهندس جدی مدیر پروژه ماهی در قفس سازمان شیلات ایران با موضوع همفکری و همگرایی هر دو بخش دولتی و خصوصی و نیز سرمایه گذاری و تقویت زیر ساخت های تولید ماهی در قفس در دفتر اتحادیه برگزار شد
صورتجلسه بیست و هفتمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
صورتجلسه بیست و ششمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
صورتجلسه بیست و چهارمین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه با مسئول پروژه ماهی در قفس سازمان شیلات ایران و مسئولین بنیاد برکت
صورتجلسه بیست و سومین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه
گزارش بیست و دومین جلسه کمیته ماهی در قفس اتحادیه